สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 18311
4%
26:1
อนุบาล 26671137
45%
1211:1
อนุบาล 37285157
51%
1312:1
ระดับปฐมวัย146159305
19%
2711:1
ประถมศึกษาปีที่ 18988177
15%
1413:1
ประถมศึกษาปีที่ 29596191
16%
1414:1
ประถมศึกษาปีที่ 310885193
16%
1414:1
ประถมศึกษาปีที่ 4114105219
18%
1416:1
ประถมศึกษาปีที่ 511895213
18%
1415:1
ประถมศึกษาปีที่ 696101197
17%
1315:1
ระดับประถมศึกษา6205701,190
75%
8314:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1241337
36%
312:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2191332
31%
311:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3181533
32%
311:1
มัธยมศีกษาตอนต้น6141102
6%
911:1
รวมทั้งสิ้น8277701,597
100%
11913:1