สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26673139
51%
1113:1
อนุบาล 37362135
49%
1112:1
ระดับปฐมวัย139135274
17%
2212:1
ประถมศึกษาปีที่ 16759126
12%
1013:1
ประถมศึกษาปีที่ 29883181
18%
1116:1
ประถมศึกษาปีที่ 38685171
17%
1116:1
ประถมศึกษาปีที่ 49993192
19%
1117:1
ประถมศึกษาปีที่ 59483177
17%
1116:1
ประถมศึกษาปีที่ 68788175
17%
1116:1
ระดับประถมศึกษา5314911,022
64%
6516:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1514596
33%
519:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2454388
30%
518:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37631107
37%
521:1
มัธยมศีกษาตอนต้น172119291
18%
1519:1
รวมทั้งสิ้น8427451,587
100%
10216:1