สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25254106
50%
138:1
อนุบาล 35750107
50%
148:1
ระดับปฐมวัย109104213
18%
278:1
ประถมศึกษาปีที่ 17756133
16%
1410:1
ประถมศึกษาปีที่ 25175126
15%
149:1
ประถมศึกษาปีที่ 37673149
18%
1411:1
ประถมศึกษาปีที่ 47685161
19%
1412:1
ประถมศึกษาปีที่ 55675131
16%
149:1
ประถมศึกษาปีที่ 67165136
16%
1410:1
ระดับประถมศึกษา407429836
72%
8410:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1241943
37%
314:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2231235
30%
312:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3211637
32%
312:1
มัธยมศีกษาตอนต้น6847115
10%
913:1
รวมทั้งสิ้น5845801,164
100%
12010:1