สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1224
1%
14:1
อนุบาล 269111180
50%
1413:1
อนุบาล 39287179
49%
1413:1
ระดับปฐมวัย163200363
18%
2913:1
ประถมศึกษาปีที่ 1135100235
15%
1516:1
ประถมศึกษาปีที่ 2122108230
14%
1515:1
ประถมศึกษาปีที่ 3129137266
16%
1518:1
ประถมศึกษาปีที่ 4141150291
18%
1519:1
ประถมศึกษาปีที่ 5149162311
19%
1619:1
ประถมศึกษาปีที่ 6146139285
18%
1519:1
ระดับประถมศึกษา8227961,618
82%
9118:1
รวมทั้งสิ้น9859961,981
100%
12017:1