สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210498202
48%
1414:1
อนุบาล 3105112217
52%
1416:1
ระดับปฐมวัย209210419
19%
2815:1
ประถมศึกษาปีที่ 1119123242
17%
1516:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112119231
16%
1515:1
ประถมศึกษาปีที่ 3136118254
18%
1418:1
ประถมศึกษาปีที่ 4128112240
17%
1417:1
ประถมศึกษาปีที่ 5117112229
16%
1515:1
ประถมศึกษาปีที่ 6120119239
17%
1516:1
ระดับประถมศึกษา7327031,435
67%
8816:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16937106
36%
715:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26247109
37%
716:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3463682
28%
614:1
มัธยมศีกษาตอนต้น177120297
14%
2015:1
รวมทั้งสิ้น1,1181,0332,151
100%
13616:1