สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1527
4%
24:1
อนุบาล 2334881
43%
117:1
อนุบาล 3633699
53%
119:1
ระดับปฐมวัย10186187
22%
248:1
ประถมศึกษาปีที่ 1473885
15%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 2514192
16%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 3464793
16%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 45869127
22%
1112:1
ประถมศึกษาปีที่ 54856104
18%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 6393271
12%
116:1
ระดับประถมศึกษา289283572
68%
669:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1161228
35%
214:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2101323
28%
212:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3201030
37%
215:1
มัธยมศีกษาตอนต้น463581
10%
614:1
รวมทั้งสิ้น436404840
100%
969:1