สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 15611
5%
26:1
อนุบาล 27847125
56%
1210:1
อนุบาล 3533487
39%
118:1
ระดับปฐมวัย13687223
24%
259:1
ประถมศึกษาปีที่ 1444488
13%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 2474188
13%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 3534699
15%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 46864132
20%
1211:1
ประถมศึกษาปีที่ 58148129
19%
1211:1
ประถมศึกษาปีที่ 67361134
20%
1211:1
ระดับประถมศึกษา366304670
73%
729:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1336
30%
16:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2235
25%
15:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3729
45%
19:1
มัธยมศีกษาตอนต้น12820
2%
37:1
รวมทั้งสิ้น514399913
100%
1009:1