สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27358131
47%
1112:1
อนุบาล 37868146
53%
1113:1
ระดับปฐมวัย151126277
23%
2213:1
ประถมศึกษาปีที่ 16257119
15%
1111:1
ประถมศึกษาปีที่ 24956105
13%
1110:1
ประถมศึกษาปีที่ 36279141
18%
1113:1
ประถมศึกษาปีที่ 48073153
20%
1114:1
ประถมศึกษาปีที่ 57061131
17%
1112:1
ประถมศึกษาปีที่ 67064134
17%
1112:1
ระดับประถมศึกษา393390783
64%
6612:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1282856
33%
319:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2332558
34%
319:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3263056
33%
319:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8783170
14%
919:1
รวมทั้งสิ้น6315991,230
100%
9713:1