สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1101020
6%
45:1
อนุบาล 27569144
43%
1510:1
อนุบาล 38288170
51%
1511:1
ระดับปฐมวัย167167334
23%
3410:1
ประถมศึกษาปีที่ 18883171
16%
1611:1
ประถมศึกษาปีที่ 27980159
15%
1511:1
ประถมศึกษาปีที่ 38586171
16%
1611:1
ประถมศึกษาปีที่ 48176157
14%
1610:1
ประถมศึกษาปีที่ 5114109223
21%
1614:1
ประถมศึกษาปีที่ 6101104205
19%
1613:1
ระดับประถมศึกษา5485381,086
74%
9511:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17714
27%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210515
29%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3101222
43%
122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น272451
3%
317:1
รวมทั้งสิ้น7427291,471
100%
13211:1