สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26343106
50%
157:1
อนุบาล 35651107
50%
157:1
ระดับปฐมวัย11994213
20%
307:1
ประถมศึกษาปีที่ 1514798
13%
166:1
ประถมศึกษาปีที่ 25769126
16%
168:1
ประถมศึกษาปีที่ 36868136
18%
169:1
ประถมศึกษาปีที่ 46479143
18%
169:1
ประถมศึกษาปีที่ 58464148
19%
169:1
ประถมศึกษาปีที่ 67155126
16%
168:1
ระดับประถมศึกษา395382777
73%
968:1
มัธยมศึกษาปีที่ 120727
35%
214:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2121325
32%
213:1
มัธยมศึกษาปีที่ 316925
32%
213:1
มัธยมศีกษาตอนต้น482977
7%
613:1
รวมทั้งสิ้น5625051,067
100%
1328:1