สพป.อจ. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2477463940
49%
5816:1
อนุบาล 3498466964
51%
5817:1
ระดับปฐมวัย9759291,904
18%
11616:1
ประถมศึกษาปีที่ 1483469952
15%
6016:1
ประถมศึกษาปีที่ 25355111,046
17%
5918:1
ประถมศึกษาปีที่ 35345101,044
17%
6017:1
ประถมศึกษาปีที่ 45325201,052
17%
6018:1
ประถมศึกษาปีที่ 55905451,135
18%
6019:1
ประถมศึกษาปีที่ 65075351,042
17%
6117:1
ระดับประถมศึกษา3,1813,0906,271
58%
36017:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1515356871
33%
5616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2469386855
33%
5715:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3498380878
34%
5616:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,4821,1222,604
24%
16915:1
รวมทั้งสิ้น5,6385,14110,779
100%
64517:1