สพป.อจ. โรงเรียนขนาดเล็ก


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1333164
2%
135:1
อนุบาล 26486071,255
49%
1757:1
อนุบาล 36835721,255
49%
1747:1
ระดับปฐมวัย1,3641,2102,574
23%
3627:1
ประถมศึกษาปีที่ 16505871,237
15%
1777:1
ประถมศึกษาปีที่ 25926431,235
15%
1757:1
ประถมศึกษาปีที่ 37206941,414
17%
1798:1
ประถมศึกษาปีที่ 47777551,532
19%
1789:1
ประถมศึกษาปีที่ 57776851,462
18%
1758:1
ประถมศึกษาปีที่ 67486421,390
17%
1778:1
ระดับประถมศึกษา4,2644,0068,270
75%
1,0618:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1562884
37%
99:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2372663
28%
106:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3572582
36%
108:1
มัธยมศีกษาตอนต้น15079229
2%
298:1
รวมทั้งสิ้น5,7785,29511,073
100%
1,4528:1