สพป.อจ.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1323769
1%
155:1
อนุบาล 21,3781,2062,584
46%
26410:1
อนุบาล 31,4681,4532,921
52%
26511:1
ระดับปฐมวัย2,8782,6965,574
20%
54410:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,5841,4623,046
15%
27411:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,6321,4593,091
15%
27611:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,5641,6163,180
16%
26712:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,7221,6913,413
17%
27412:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,8291,7763,605
18%
27613:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,8931,8003,693
18%
27513:1
ระดับประถมศึกษา10,2249,80420,028
71%
1,64212:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1479411890
35%
5616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2491347838
33%
5515:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3432367799
32%
5714:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,4021,1252,527
9%
16815:1
รวมทั้งสิ้น14,50413,62528,129
100%
2,35412:1