สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2533790
52%
128:1
อนุบาล 3513182
48%
127:1
ระดับปฐมวัย10468172
20%
247:1
ประถมศึกษาปีที่ 1465197
16%
137:1
ประถมศึกษาปีที่ 2524092
15%
137:1
ประถมศึกษาปีที่ 3485199
16%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 4475198
16%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 55743100
17%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 66850118
20%
1210:1
ระดับประถมศึกษา318286604
69%
738:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1241337
38%
312:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2161228
29%
39:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3161632
33%
311:1
มัธยมศีกษาตอนต้น564197
11%
911:1
รวมทั้งสิ้น478395873
100%
1068:1