ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 271219
43%
119:1
อนุบาล 3131225
57%
125:1
ระดับปฐมวัย202444
20%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 161218
15%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 217724
20%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 312719
16%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 471421
18%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 581523
19%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 69615
13%
115:1
ระดับประถมศึกษา5961120
56%
620:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1101020
38%
120:1
มัธยมศึกษาปีที่ 25914
27%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311718
35%
118:1
มัธยมศีกษาตอนต้น262652
24%
317:1
รวมทั้งสิ้น105111216
100%
1120:1