ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-77
58%
17:1
อนุบาล 3235
42%
15:1
ระดับปฐมวัย21012
27%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
21%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3426
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4437
21%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5516
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 61-1
3%
11:1
ระดับประถมศึกษา211233
73%
66:1
รวมทั้งสิ้น232245
100%
86:1