ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2527
44%
17:1
อนุบาล 3729
56%
19:1
ระดับปฐมวัย12416
23%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 26410
19%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 3246
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 410818
34%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 5-44
8%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6549
17%
19:1
ระดับประถมศึกษา262753
77%
69:1
รวมทั้งสิ้น383169
100%
89:1