ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-44
44%
14:1
อนุบาล 3415
56%
15:1
ระดับปฐมวัย459
8%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1628
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2358
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
6%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4131124
35%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 58412
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 66612
18%
112:1
ระดับประถมศึกษา383068
64%
611:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1628
28%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2549
31%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39312
41%
112:1
มัธยมศีกษาตอนต้น20929
27%
310:1
รวมทั้งสิ้น6244106
100%
1110:1