ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2437
58%
17:1
อนุบาล 3145
42%
15:1
ระดับปฐมวัย5712
13%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 13-3
6%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2628
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3347
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4213
6%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121022
41%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 68311
20%
111:1
ระดับประถมศึกษา342054
57%
69:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16612
41%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2628
28%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3549
31%
19:1
มัธยมศีกษาตอนต้น171229
31%
310:1
รวมทั้งสิ้น563995
100%
119:1