ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1123
38%
13:1
อนุบาล 2134
50%
14:1
อนุบาล 3-11
13%
11:1
ระดับปฐมวัย268
26%
33:1
ประถมศึกษาปีที่ 12-2
9%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2235
22%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3257
30%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4314
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5-11
4%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 6314
17%
14:1
ระดับประถมศึกษา121123
74%
64:1
รวมทั้งสิ้น141731
100%
93:1