ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1347
35%
17:1
อนุบาล 2415
25%
15:1
อนุบาล 3628
40%
18:1
ระดับปฐมวัย13720
34%
37:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
3%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2235
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3426
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4617
18%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5819
24%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 66410
26%
110:1
ระดับประถมศึกษา271138
66%
66:1
รวมทั้งสิ้น401858
100%
96:1