ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 281119
56%
119:1
อนุบาล 38715
44%
115:1
ระดับปฐมวัย161834
19%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 1369
10%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 251217
19%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 37916
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 410313
15%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 58715
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 610818
20%
118:1
ระดับประถมศึกษา434588
49%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 181119
33%
119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 251015
26%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3131124
41%
124:1
มัธยมศีกษาตอนต้น263258
32%
319:1
รวมทั้งสิ้น8595180
100%
1116:1