ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 271623
59%
123:1
อนุบาล 39716
41%
116:1
ระดับปฐมวัย162339
20%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 16713
13%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 28917
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 36915
15%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 421214
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 5141024
24%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 671017
17%
117:1
ระดับประถมศึกษา4357100
51%
617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 114418
32%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2111122
39%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37916
29%
116:1
มัธยมศีกษาตอนต้น322456
29%
319:1
รวมทั้งสิ้น91104195
100%
1118:1