ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2257
44%
17:1
อนุบาล 3549
56%
19:1
ระดับปฐมวัย7916
19%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 18614
20%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 2538
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 38210
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 43710
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 57815
22%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 66612
17%
112:1
ระดับประถมศึกษา373269
81%
612:1
รวมทั้งสิ้น444185
100%
811:1