ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2415
100%
15:1
อนุบาล 3---
0%
--
ระดับปฐมวัย415
23%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 1314
24%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-33
18%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3426
35%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 41-1
6%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 5---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 6123
18%
13:1
ระดับประถมศึกษา9817
77%
53:1
รวมทั้งสิ้น13922
100%
64:1