ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27512
39%
112:1
อนุบาล 310919
61%
119:1
ระดับปฐมวัย171431
28%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 181119
24%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 24610
13%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 3448
10%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 410616
20%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 58513
16%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 67613
16%
113:1
ระดับประถมศึกษา413879
72%
613:1
รวมทั้งสิ้น5852110
100%
814:1