ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2358
62%
18:1
อนุบาล 3235
38%
15:1
ระดับปฐมวัย5813
25%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1314
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2448
20%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3628
20%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112
5%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 58311
28%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 6347
18%
17:1
ระดับประถมศึกษา251540
75%
67:1
รวมทั้งสิ้น302353
100%
87:1