ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3-11
100%
11:1
ระดับปฐมวัย-11
8%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-11
8%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2213
25%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3516
50%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112
17%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 6---
0%
--
ระดับประถมศึกษา8412
92%
43:1
รวมทั้งสิ้น8513
100%
53:1