ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2246
55%
16:1
อนุบาล 3145
45%
15:1
ระดับปฐมวัย3811
20%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1358
18%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2167
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3347
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4325
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 57613
29%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 6415
11%
15:1
ระดับประถมศึกษา212445
80%
68:1
รวมทั้งสิ้น243256
100%
87:1