ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25611
85%
111:1
อนุบาล 3-22
15%
12:1
ระดับปฐมวัย5813
23%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1314
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2459
21%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3549
21%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4628
19%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5347
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6516
14%
16:1
ระดับประถมศึกษา261743
77%
67:1
รวมทั้งสิ้น312556
100%
87:1