ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2123
18%
13:1
อนุบาล 310414
82%
114:1
ระดับปฐมวัย11617
23%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 15510
17%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
10%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 36511
19%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 4516
10%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 59312
21%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 65813
22%
113:1
ระดับประถมศึกษา332558
77%
610:1
รวมทั้งสิ้น443175
100%
89:1