ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2516
50%
16:1
อนุบาล 3246
50%
16:1
ระดับปฐมวัย7512
23%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 13710
24%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2617
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123
7%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4246
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5336
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6459
22%
19:1
ระดับประถมศึกษา192241
77%
67:1
รวมทั้งสิ้น262753
100%
87:1