ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2111223
72%
123:1
อนุบาล 3549
28%
19:1
ระดับปฐมวัย161632
37%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 17815
27%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 2235
9%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 36410
18%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 49211
20%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 5257
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6347
13%
17:1
ระดับประถมศึกษา292655
63%
69:1
รวมทั้งสิ้น454287
100%
811:1