ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2111021
46%
121:1
อนุบาล 3131225
54%
125:1
ระดับปฐมวัย242246
22%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 110818
15%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 218927
23%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 3121325
21%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 49615
13%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 59918
15%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 610616
13%
116:1
ระดับประถมศึกษา6851119
57%
620:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18-8
19%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28917
40%
117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 312618
42%
118:1
มัธยมศีกษาตอนต้น281543
21%
314:1
รวมทั้งสิ้น12088208
100%
1119:1