ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25510
45%
110:1
อนุบาล 37512
55%
112:1
ระดับปฐมวัย121022
18%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 1111122
22%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-77
7%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 311819
19%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121224
24%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 510414
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 69716
16%
116:1
ระดับประถมศึกษา5349102
82%
617:1
รวมทั้งสิ้น6559124
100%
816:1