ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2347
64%
17:1
อนุบาล 3314
36%
14:1
ระดับปฐมวัย6511
23%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1347
19%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2516
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 32-2
5%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 47310
27%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5426
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 66-6
16%
16:1
ระดับประถมศึกษา271037
77%
66:1
รวมทั้งสิ้น331548
100%
86:1