ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25510
48%
110:1
อนุบาล 36511
52%
111:1
ระดับปฐมวัย111021
15%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 1639
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 28614
18%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 36814
18%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 410111
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 551217
22%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 63811
14%
111:1
ระดับประถมศึกษา383876
54%
613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 112921
49%
121:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28614
33%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3448
19%
18:1
มัธยมศีกษาตอนต้น241943
31%
314:1
รวมทั้งสิ้น7367140
100%
1113:1