ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26511
55%
111:1
อนุบาล 3549
45%
19:1
ระดับปฐมวัย11920
24%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 18311
18%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 25510
16%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 3134
6%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 48311
18%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 58412
19%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 67714
23%
114:1
ระดับประถมศึกษา372562
76%
610:1
รวมทั้งสิ้น483482
100%
810:1