ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-22
40%
12:1
อนุบาล 3213
60%
13:1
ระดับปฐมวัย235
31%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 21-1
9%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213
27%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-11
9%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 5224
36%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6112
18%
12:1
ระดับประถมศึกษา6511
69%
52:1
รวมทั้งสิ้น8816
100%
72:1