ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3-22
100%
12:1
ระดับปฐมวัย-22
40%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-11
33%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 4112
67%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 6---
0%
--
ระดับประถมศึกษา123
60%
22:1
รวมทั้งสิ้น145
100%
32:1