ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 22911
58%
111:1
อนุบาล 3268
42%
18:1
ระดับปฐมวัย41519
23%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 1538
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 27613
20%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 3729
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 45712
19%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5369
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 68513
20%
113:1
ระดับประถมศึกษา352964
77%
611:1
รวมทั้งสิ้น394483
100%
810:1