ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1134
57%
14:1
อนุบาล 21-1
14%
11:1
อนุบาล 32-2
29%
12:1
ระดับปฐมวัย437
21%
32:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
4%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
15%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3437
26%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4415
19%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5213
11%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 67-7
26%
17:1
ระดับประถมศึกษา20727
79%
65:1
รวมทั้งสิ้น241034
100%
94:1