ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 14-4
10%
14:1
อนุบาล 210616
38%
116:1
อนุบาล 314822
52%
122:1
ระดับปฐมวัย281442
31%
314:1
ประถมศึกษาปีที่ 15712
13%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 26915
16%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 361016
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 451015
16%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 5131225
27%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 6459
10%
19:1
ระดับประถมศึกษา395392
69%
615:1
รวมทั้งสิ้น6767134
100%
915:1