ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2437
39%
17:1
อนุบาล 35611
61%
111:1
ระดับปฐมวัย9918
30%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 17310
24%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2314
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3235
12%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4358
19%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 55813
31%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 6112
5%
12:1
ระดับประถมศึกษา212142
70%
67:1
รวมทั้งสิ้น303060
100%
88:1