ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2246
46%
16:1
อนุบาล 3527
54%
17:1
ระดับปฐมวัย7613
23%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 12-2
5%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2257
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3448
18%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 45813
30%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 53811
25%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 6213
7%
13:1
ระดับประถมศึกษา182644
77%
67:1
รวมทั้งสิ้น253257
100%
87:1