ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112
67%
12:1
อนุบาล 31-1
33%
11:1
ระดับปฐมวัย213
9%
22:1
ประถมศึกษาปีที่ 1415
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-11
3%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 3369
29%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5123
10%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6459
29%
19:1
ระดับประถมศึกษา141731
91%
65:1
รวมทั้งสิ้น161834
100%
84:1