ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2628
80%
18:1
อนุบาล 3112
20%
12:1
ระดับปฐมวัย7310
30%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
4%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2516
26%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3112
9%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4134
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5235
22%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
22%
15:1
ระดับประถมศึกษา131023
70%
64:1
รวมทั้งสิ้น201333
100%
84:1