ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2235
31%
15:1
อนุบาล 37411
69%
111:1
ระดับปฐมวัย9716
18%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 19110
19%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2235
9%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4415
9%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 55510
19%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 612618
33%
118:1
ระดับประถมศึกษา351954
61%
69:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1448
42%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2336
32%
16:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3235
26%
15:1
มัธยมศีกษาตอนต้น91019
21%
36:1
รวมทั้งสิ้น533689
100%
118:1