ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24-4
67%
14:1
อนุบาล 32-2
33%
12:1
ระดับปฐมวัย6-6
19%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
4%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
15%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-33
12%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4527
27%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 51-1
4%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 65510
38%
110:1
ระดับประถมศึกษา141226
81%
64:1
รวมทั้งสิ้น201232
100%
84:1