ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2527
44%
17:1
อนุบาล 3549
56%
19:1
ระดับปฐมวัย10616
30%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1167
19%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3426
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4246
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5257
19%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
14%
15:1
ระดับประถมศึกษา152237
70%
66:1
รวมทั้งสิ้น252853
100%
87:1